REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁYCZEK HERBATY

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży produktów drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.lyczekherbaty.pl prowadzonym przez Beatę Ilnicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ŁYCZEK HERBATY BEATA ILNICKA z głównym miejscem wykonywania działalności w Lubinie, pod adresem ul. Jana Pawła II 3, 59-300 Lubin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7321991179, REGON: 021146894 (zwaną dalej Sprzedającym).

§ 1. Definicje

 1. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Adres Korespondencyjny Sprzedającego – ul. Jana Pawła II 3, 59-300 Lubin
  2. Adres E-mail Sprzedającego – kontakt@lyczekherbaty.pl
  3. Sprzedający – Beata Ilnicka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁYCZEK HERBATY BEATA ILNICKA,
  4. Klient – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,
  5. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin,
  7. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.lyczekherbaty.pl
  8. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
  9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość produktów znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktów, miejsce wydania produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego produktów będących przedmiotem zamówienia,
  11. Formularz Zamówienia – formularz, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. s) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,
  12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.
  13. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu zamówienia Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  14. Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 ust. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  15. Punkt Odbioru – Stoisko Łyczek Herbaty, ul. Jana Pawła II 3, 59-300 Lubin,
  16. Rachunek Bankowy Sprzedającego – 79 2490 0005 0000 4500 8767 2794, prowadzony przez bank Alior Bank,
  17. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.lyczekherbaty.pl
  18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  19. Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,
  20. Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 3.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: stoisko Łyczek Herbaty, ul. Jana Pawła II 3, 59-300 Lubin, adres e-mail: kontakt@lyczekherbaty.pl, nr telefonu: 785-35-68-68.
 2. Sklep internetowy www.lyczekherbaty.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość między osobą zamawiającą (Klientem), a Sprzedającym. Przedmiotem sprzedaży są produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego na stronie www.lyczekherbaty.pl.
 3. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Szersze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera § 3 Regulaminu.
 7. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lyczekherbaty.pl oraz numerem telefonu: 785-35-68-68 (w godzinach 10-18 w dni robocze), jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
 8. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 9. Z uwagi na treść art. 661 par. 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.

§ 3. Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Beata Ilnicka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁYCZEK HERBATY BEATA ILNICKA  z siedzibą w Lubinie, ul. Jana Pawła II 3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  pod numerem NIP 7321991179, REGON 021146894.
 2. Dane kontaktowe do Administratora:
  1. Numer telefonu – 785-35-68-68
  2. Adres e-mail – kontakt@lyczekherbaty.pl
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji Umowy ze Sprzedającym.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas nieokreślony.
 4. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest założenie przez Klienta Konta użytkownika w serwisie www.lyczekherbaty.pl.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu.
 5. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.
 6. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
 7. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 5 ust. 1 lit. a lub d. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni roboczych, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży.
 8. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni roboczych od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba że zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 5 ust. 1 lit. a lub d. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:
 1. udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
 2. wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany jako właściwy podczas rejestracji Konta wraz z kopią niniejszego Regulaminu,
 3. załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,
 4. utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

§ 5. Sposoby płatności, koszty, terminy i sposoby dostawy

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
  3. płatność szybkim przelewem elektronicznym
  4. płatność przy odbiorze (gotówka lub karta płatnicza) w Punkcie Odbioru
 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. przesyłka kurierska
 2. przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.
 1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
 3. Termin dostawy od momentu wysyłki wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano inny  termin. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy.

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b – d – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,

§ 6. Reklamacja

 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny.
 2. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Postanowienia zawarte w ust. 2-5 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).
 7. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem.
 8. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może poprzez:
 1. pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,
 2. telefonicznie na numer telefonu 785-35-68-68
 3. pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.
 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie powyższym winno być wysłane niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu.
 2. Klient zobowiązany jest w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:
 1. informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.
 2. treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)
 3. dane kontaktowe.
 1. Klient dostarczy Produkt na  Adres Korespondencyjny Sprzedającego w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi.
 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji wedle jego wyboru:
 1. pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. telefonicznie.

§ 6a. Gwarancja

 1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.
 2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.
 3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
 4. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego,
 2. pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,
 1. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.
 2. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 10. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.
 2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).